Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 120 trang 131 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu

Bài 1,2,3 tính, bài 4 rút gọn rồi tính bài 5 tính thời gian ngủ của bạn Nam

Bài 1: Tính:

a) \(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}\);                 b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}\)              c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}\)

Giải

a) \(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}= \frac{8-5}{3}=\frac{3}{3}=1\);  

b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}= \frac{16-9}{5}=\frac{7}{5}\)

c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}= \frac{21-3}{8}= \frac{18}{8}\)

Bài 2: Tính:

a) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\);                   b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}\);    

c) \(\frac{7}{5}-\frac{2}{3}\)                    d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}\)

Giải

a) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{3}{4}=\frac{3×7}{4×7}=\frac{21}{28}\); \(\frac{2}{7}=\frac{2×4}{7×4}=\frac{8}{28}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\) = \(\frac{21}{28}- \frac{8}{28}= \frac{13}{28}\)

b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}= \frac{3×2}{8×2}- \frac{5}{16}= \frac{6}{16}-\frac{5}{16}= \frac{1}{16}\)

c) \(\frac{7}{5}-\frac{2}{3}=\frac{7×3}{5×3}- \frac{2×5}{3×5}= \frac{21}{15}-\frac{10}{15}= \frac{11}{15}\)

d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}= \frac{31}{36}-\frac{5×6}{6×6} = \frac{31}{36}-\frac{30}{36}= \frac{1}{36}\)

Bài 3: Tính (theo mẫu) 

Mẫu:   \(2-\frac{3}{4}= \frac{8}{4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}\)

a) \(2-\frac{3}{2}\);              b) \(5-\frac{14}{3}\);      c) \(\frac{37}{12}- 3\)

Giải

a) \(2-\frac{3}{2}= \frac{4}{2}-\frac{3}{2}= \frac{1}{2}\)

b) \(5-\frac{14}{3}= \frac{15}{3}-\frac{14}{3}= \frac{1}{3}\)

c) \(\frac{37}{12}- 3= \frac{37}{12}-\frac{36}{12}=\frac{1}{12}\)

Bài 4. Rút gọn rồi tính:

a) \(\frac{3}{15}-\frac{5}{35}\);                    b) \(\frac{18}{27}-\frac{2}{6}\);  

c) \(\frac{15}{25}-\frac{3}{21}\);                    d) \(\frac{24}{36}-\frac{6}{12}\)

Giải

a) \(\frac{3}{15}-\frac{5}{35}= \frac{1}{5}-\frac{1}{7}=\frac{7}{35}-\frac{5}{35}=\frac{2}{35}\)

b) \(\frac{18}{27}-\frac{2}{6}= \frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\)

c) \(\frac{15}{25}-\frac{3}{21}= \frac{3}{5}-\frac{1}{7}=\frac{21}{35}-\frac{5}{35}=\frac{16}{35}\)

d) \(\frac{24}{36}-\frac{6}{12}= \frac{2}{3}-\frac{1}{2}= \frac{4}{6}-\frac{3}{6}=\frac{1}{6}\)

Bài 5. Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là \(\frac{5}{8}\) ngày, trong đó thời gian học của Nam là \(\frac{1}{4}\) ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Giải

Thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày là:

\(\frac{5}{8}-\frac{1}{4}=\frac{3}{8}\) (ngày)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan