Bài 1, bài 2 Tiết 4 trang 6 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Bài 1:Tính giá trị biểu thức (theo mẫu). Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

Bài 1:Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 - b với b = 4;

b) 115 - c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

Hướng dẫn giải:

b) Nếu c = 7 thì 115 - c = 115 - 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8

b)

y

200

960

1350

y - 20

 Hướng dẫn giải:

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

y

200

960

1350

y - 20

200 – 20 = 180

960 – 20 = 940

1350 – 20 = 1330

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan