Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 87 trang 97 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1, 2, 3 tìm số chia hết cho 9 bài 4 điền số thích hợp vào ô trống

Kiến thức cần nhớ

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9

Giải bài tập

Bài 1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

99; 1999; 108; 5643; 29385

Giải

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9. Vậy số 99 chia hết cho 9

Tương tự tìm được các số sau:

99; 108; 5643; 29385

Bài 2

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96; 108; 7853; 5554; 1097

Giải

Hướng dẫn: Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không?

Ví dụ

Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15; 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9

Tương tự ta tìm được các số sau:

96; 7853; 5554; 1097

Bài 3

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9

Giải

Học sinh có thể viết như sau: 351; 684

Bài 4:

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

Giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay