Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 65 trang 75 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.9 trên 85 phiếu

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm.Bài 2 Tính Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất. Bài 4 Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể? Bài 5 Tính diện tích của hình vuông

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)      10 kg = … yến                        100kg = …tạ

          50 kg = … yến                        300kg = …tạ

          80kg = …yến                          1200kg = ..tạ

b)      1000kg = …tấn                      10 tạ =….tấn

          8000kg =…tấn                       30 tạ = ….tấn

         15 000kg = …tấn                   200 tạ = …tấn

c)      100cm2 = …dm2                      100dm2 =…m2

         800cm2 =…dm2                       900dm2 =…m2

         1700cm2 =…dm2                     1000dm2 = …m2

Bài 2 Tính:

a)  \(268 \times 235\)          \(324 \times 250\)   

b)  \(475 \times 205\)          \(309 \times 207\)         

c) \(45 \times 12 + 8\)        \(45 \times (12 +8)\)

 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)   \( 2 \times 39 \times 5\);

b)   \( 302 \times 16 + 302 \times 4\);

c)   \(769 \times 85 – 769 \times 75\).

Bài 4 . Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?

Bài 5 . Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a)      Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b)      Tính diện tích của hình vuông khi \(a = 25\) m

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)      10 kg = 1 yến                        100kg = 1 tạ

         50 kg = 5  yến                        300kg = 3 tạ

         80kg = 8 yến                          1200kg = 12 tạ

b)      1000kg = 1 tấn                      10 tạ = 1 tấn

         8000kg = 8 tấn                       30 tạ = 3 tấn

          15 000kg = 15 tấn                   200 tạ = 20 tấn

c)       100 cm2 =1 dm2                      100 dm2 = 1 m2

          800 cm2 = 8 dm2                     900 dm2 = 9 m2

          1700 cm2 = 17 dm2                  1000 dm2 = 10 m2

Bài 2

a)      \(268 \times 235 = 62980\)

+)      \(324 \times 250 = 81000\)

b)      \(475 \times 205 = 97375\)

+)      \( 309 \times 207 = 63963\)

c)       \(45 \times 12 + 8 = 540 + 8 = 548\)

+)      \(45 \times (12 + 8) = 45 \times 20 = 900\)

Bài 3

a)      \(2 \times 39 \times 5 = 39 \times (2 \times 5) = 39 \times 10 = 390\)

b)      \(302 \times 16 + 302 \times 4 = 302 \times ( 16 +4) = 302 \times 20 = 6040\)

c)       \(769 \times 85 – 769 \times 75 = 769 \times (85 – 75) = 769 \times 10 = 7690\)

Bài 4

Cách 1:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút.

Mỗi phút hai vòi cùng chảy vào bể được: \(25 + 15 = 40\) (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy vào bể được:

\(40 \times 75 = 3000\) (l)

                                Đáp số: \(3000\) l nước

Cách 2:

1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

\(25 \times 75 = 1875\) (l)

Sau  1 giờ 15 phút vòi thứ hai chảy vào bể được:

\(15 \times 75 = 1125\) (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

\(1875 + 1125 = 3000\) (l)

                                Đáp số: \(3000\) l nước

Bài 5

a) Công thức tính diện tích hình vuông là: 

               \(S = a \times a\)

b) Với \(a = 25\) m thì \(S = 25 \times 25 = 625\) (m2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan