Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 08:43:30

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 65 trang 75 sgk Toán 4


Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm.Bài 2 Tính Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất. Bài 4 Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể? Bài 5 Tính diện tích của hình vuông

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)      10 kg = … yến                        100kg = …tạ

          50 kg = … yến                        300kg = …tạ

          80kg = …yến                          1200kg = ..tạ

b)      1000kg = …tấn                      10 tạ =….tấn

          8000kg =…tấn                       30 tạ = ….tấn

          15 000kg = …tấn                   200 tạ = …tấn

c)       100cm2 = …dm2                      100dm2 =…m2

           800cm2 =…dm2                       900dm2 =…m2

            1700cm2 =…dm2                     1000dm2 = …m2

Bài 2 Tính:

a)      268 x 235                                          b) 475 x 205                           c) 45 x 12 + 8

         324 x 250                                              309 x 207                               45 x (12 +8)

 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)      2 x 39 x 5;

b)      302 x 16 + 302 x 4;

c)       769 x 85 – 769 x 75.

Bài 4 . Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?

Bài 5 . Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a)      Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b)      Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)      10 kg = 1 yến                        100kg = 1 tạ

         50 kg = 5  yến                        300kg = 3 tạ

         80kg = 8 yến                          1200kg = 12 tạ

b)      1000kg = 1 tấn                      10 tạ = 3 tấn

          8000kg = 8 tấn                       30 tạ = 3 tấn

           15 000kg = 15 tấn                   200 tạ = 20 tấn

c)       100cm2 =1 dm2                      100dm2 = 1 m2

          800cm2 = 8 dm2                       900dm2 = 9 m2

          1700cm2 = 17 dm2                     1000dm2 = 10 m2

Bài 2

a)      268 x 235 = 62980

+)      324 x 250 = 8100

b)      475 x 205 = 97375

+)       309 x 207 = 63963

c)       45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548

+)       45 x (12 + 8) = 45 x 20 = 900

Bài 3

a)      2 x 39 x 5 = 39 x (2 x 5) = 39 x 10 = 390

b)      302 x 16 + 302 x 4 = 302 x ( 16 +4) = 302 x 20 = 6040

c)       769 x 85 – 769 x 75 = 769 x (85 – 75) = 769 x 10 = 7690

Bài 4

Cách 1:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút.

Mỗi phút hai vòi nước cùng chảy vào bể được: 25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

40 x 75 = 3000 (l)

                                Đáp số: 3000 l nước

Cách 2:

1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

25 x 75 = 1875 (l)

Sau  1 giờ 15 phút vòi thứ hai chảy vào bể được:

15 x 75 = 1125 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

1875 + 1125 = 3000 (l)

                                Đáp số: 3000 l nước

Bài 5

a) Muốn tính diện tích hình vuông  ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó nên:

S = a x a

b) Với a = 25m thì S = 25 x 25 = 625 (m2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay