Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 137 trang 146 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 24 phiếu

Kiến thức cần nhớ Bài 1: Viết tỉ số của a và b bài 2,3,4, viết tỉ số của các vật dụng

Kiến thức cần nhớ

Tỉ số của a và b là a: b hay \(\frac{a}{b}\) (b khác 0)

+ Giải bài tập

Bài 1: Viết  tỉ số của a và b biết:

a) a= 2; b = 3

b) a = 7; b= 4

c) a = 6; b = 2

d) a = 4; b = 10

Giải

a) \(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\)                  b) \(\frac{a}{b}=\frac{7}{4}\)     

c) \(\frac{a}{b}=\frac{6}{2}\)                    d) \(\frac{a}{b}=\frac{4}{10}\)

Bài 2: Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ

Giải

a) Tỉ số của bút đỏ và bút xanh là: \(\frac{2}{8}\)

b) Tỉ số của bút xanh và bút đỏ là: \(\frac{8}{2}\)

Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

Giải

Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 =11 (bạn)

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: \(\frac{5}{11}\)

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là: \(\frac{6}{11}\)

Bài 4. Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng \(\frac{1}{4}\) số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?

Giải

Số trâu ở trên bãi cỏ là: 20 : 4 = 5 (con)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan