Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 44 trang 53 sgk Toán 4


Bài 1. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M. Bài 2 Nêu tên các cặp cạnh song song. Bài 3 Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD

Bài 1. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD

Bài 2 Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB

Bài 3

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có góc vuông hay không?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

+ Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với CD.

+ Dùng ê ke vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với  đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.

Bài 2 

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác ADBC như sau:

Trong tứ giác ADBC có:

- Cặp cạnh AD và BC song song với nhau

- Cặp cạnh AB và DC song song với nhau.

Bài 3 

a) Vẽ đường thẳng đi qua B vuông góc với AB ta được đường thẳng song song với AD và cắt DC tại E.

b) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy góc đỉnh E là góc vuông