Bài 1, bài 2 Tiết 21 trang 26 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

Bài 1 Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày. Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài 1

a) Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 ngày = ...giờ                            \({1 \over 3}\) ngày = ...giờ                           3 giờ 10 phút = ....phút

4 giờ = .....phút                          \({1 \over 4}\) giờ = ....phút                           2 phút 5 giây = ....giây

8 phút = ....giây                          \({1 \over 2}\) phút = ...giây                          4 phút 20 giây = ...giây

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Các tháng có 30 ngày là: Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một

Các tháng có 31 ngày là: Tháng giêng, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai.

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là Tháng hai

b) Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.

Bài 2 

3 ngày = 72 giờ                            \({1 \over 3}\) ngày = 8 giờ                        3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ = 240 phút                          \({1 \over 4}\) giờ = 15 phút                        2 phút 5 giây = 125 giây

8 phút = 480 giây                         \({1 \over 2}\) phút = 30 giây                    4 phút 20 giây = 260 giây

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan