Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 108 trang 120 sgk Toán 4

Bình chọn:
4 trên 69 phiếu

Bài 1, bài 2 So sánh hai phân số Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài 1: So sánh hai phân số:

a) \(\frac{3}{5}\) và \(\frac{1}{5}\)                                         b) \(\frac{9}{10}\) và \(\frac{11}{10}\)

c) \(\frac{13}{17}\) và \(\frac{15}{17}\)                                   d) \(\frac{25}{19}\) và \(\frac{22}{19}\)

Giải

a) \(\frac{3}{5}\)  >  \(\frac{1}{5}\)                                         b) \(\frac{9}{10}\)  <  \(\frac{11}{10}\)

c) \(\frac{13}{17}\)  < \(\frac{15}{17}\)                                   d) \(\frac{25}{19}\)  > \(\frac{22}{19}\)

Bài 2. So sánh các phân số sau với 1: \(\frac{1}{4}\); \(\frac{3}{7}\) ;\(\frac{9}{5}\); \(\frac{7}{3}\); \(\frac{14}{15}\) ; \(\frac{16}{16}\) ; \(\frac{14}{11}\)

Giải

\(\frac{1}{4}\) < 1; \(\frac{3}{7}\) 1; \(\frac{7}{3}\) > 1; \(\frac{14}{15}\) < 1; \(\frac{16}{16}\) = 1; \(\frac{14}{11}\) > 1

Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a) \(\frac{1}{5}; \frac{4}{5}; \frac{3}{5}\)                   b) \(\frac{6}{7}; \frac{8}{7}; \frac{5}{7}\)

c) \(\frac{8}{9}; \frac{5}{9}; \frac{7}{9}\)                    d) \(\frac{12}{11}; \frac{16}{11}; \frac{10}{11}\)

Giải

a) Vì 1 < 3; 3 < 4 nên ta có: \(\frac{1}{5}; \frac{3}{5}; \frac{4}{5}\)

b) Vì 5 < 6; 6 < 8 nên ta có: \(\frac{5}{7}; \frac{6}{7}; \frac{8}{7}\)

c) Vì 5 < 7; 7 < 8 nên ta có: \(\frac{5}{9}; \frac{7}{9}; \frac{8}{9}\)

d) Vì 10 < 12; 12 < 16 nên ta có: \(\frac{10}{11}; \frac{12}{11}; \frac{16}{11}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan