Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 89 trang 98 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu

bài 1 tìm số chia hết cho 3 bài 2 tìm số thích hợp điền vào ô trống bài 3 tìm câu đúng câu sai bài 4 tìm số?

Bài 1

Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816

a) Số nào chia hết cho 3                    b) số nào chia hết cho 9

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Giải

a) Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816

b) Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229; 3576.

Bài 2

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô  trống sao cho:

Giải

a) Viết chữ số 5 vào ô trống : 945

b) Viết chữ số 2, 5, 8 vào ô trống 225; 255; 285

c) Viết chữ số 2; 8 vào ô trống : 762; 768

Bài 3:

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số 13465 không chia hết cho 3

b) Số 70009 chia hết cho 9

c) Số 78435 không chia hết cho 9

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

Giải
a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

Bài 4

Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2

a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9

b) Hay viết một só có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Giải

a) 612; 621; 162; 126; 261; 216

b) Có thể chọn một trong các số: 102; 120; 201; 210

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan