Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 61 trang 71 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

Bài 1. Tính nhẩm. Bài 2: Tìm x. Bài 3 Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh. Bài 4 câu nào đúng, câu nào sai?

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 34 x 11;                  b) 11 x 95;                     c) 82 x 11

Bài 2: Tìm x:

a) x : 11 = 25;                        b) x : 11 = 78

Bài 3 Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng , mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 4 Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít  phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người nhu nhau.

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a) 34 x 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, đươch 374

Vậy  34 x 11 = 374

b) 11 x 95 = ?

Nhẩm 9 + 5 bằng 14 

Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045

Vậy 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 = ?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

Viết 0 vào giữa hai chữ số cúa số 82, được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802 ta đươch 902

Vậy 82 x 11 = 902

Bài 2

a) x : 11 = 25                                 b) x : 11 = 78

x = 25 x 11                                            x = 78 x 11 

x = 275                                                 x = 858

Bài 3

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

                                         Đáp số: 352 học sinh

Bài 4

Hướng dẫn: Học sinh phải tính số người của từng phòng họp rồi so sánh sau đó xác định xem câu nào. Chẳng hạn:

Phòng họp A có số người là: 11 x 12 = 132 người

Phòng họp B có số người là: 9 x 14 = 126 người

Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B số người là: 132 - 126 = 6 người

Vậy câu b) đúng, a) sai; c) sai; d) sai


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan