Bài 1, bài 3 Tiết 46 trang 55 sgk Toán 4


a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

Bài 1.

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Bài 3 Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không?

b) Có bằng nhau hay không?

Hướng dẫn giải: 

Bài 1

a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm theo các bước sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 4cm.

b) Chu vi hình vuông ABCD 

(4 + 4) x 2 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông ABCD 

4 x 4 = 16 (cm2)

Bài 3 Học sinh vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm 

a) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

b) Dùng thước đo ta sẽ thấy hai đường chéo AC và BD bằng nhau