Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 21:23:34

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 91 trang 100 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ, Bài 1, 2 viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống; Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km; Bài 4. Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp

Kiến thức cần nhớ

Ki – lô – mét – vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1km 1 ki – lo- mét vuông viết tắt là 1km2

1km2  = 1 000 000 m2

Giải bài tập

Bài 1: viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Đọc

Viết

Chin trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông

 

Hai nghìn ki – lô – mét vuông

 

 

509 km2

 

32000 km2

 Giải

Đọc

Viết

Chin trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông

921 km2

Hai nghìn ki – lô – mét vuông

2000 km2

Năm trăm linh chin ki – lô – mét vuông

509 km2

Ba trăm hai chục nghìn ki – lô – mét vuông

32000 km2

Bài 2: viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1k m2 = …. m2              1 m2 = ……dm2        32m249d m2  = …..dm2

1000000 m2 =  ….km2   5km2 = …… m2         2000000 m2 = …km2

Giải

1k m2 = 1000000m2              1 m2 = 100dm2        32m249d m2  =  3249dm2

1000000 m2 =  1km2   5km2 = 5000000m2         2000000 m2 = 2km2

Bài 3:

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki – lo – mét vuông?

Giải

Diện tích của khu rừng là:

3 x 2 = 6 (km2 )

Bài 4. Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ

a) Diện tích lớp học : 81cm2; 900dm2; 40m2

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2

Giải

a) Chọn diện tích lớp học bằng: 40m2

b) Diện tích nước Việt Nam: 330991km2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay