Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 64 trang 74 sgk Toán 4


Bài 1: Tính Bài 2 Tính Bài 3 Tính bằng cách thuận tiện nhất Bài 4 Số tiền mua bóng điện Bài 5 Diện tích hình chữ nhật mới

Bài 1: Tính

a) 345 x 200;                b) 237 x 24;                    c) 403 x 346.

Bài 2 Tính:

a) 95 + 11 x 206;                b) 95 x 11 + 206;                c) 95 x 11 x 206

Bài 3 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 142 x 12 + 42 x 18;

b) 49 x 365 - 39 x 365; 

c) 4 x 18 x 25 

Bài 4 Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng.Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Bài 5 Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a,b cùng một đơn vị)

a) Tính S,biết: a = 12 cm, b = 5cm

                      a = 15m, b = 10m

b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a) 345 x 200 = 69000                b) 237 x 24= 5688                 c) 403 x 346= 139438

Bài 2 

a) 95 + 11 x 206 = 95 + 2266 = 2361

b) 95 x 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251

 c) 95 x 11 x 206 = 1045 x 206 = 215270

Bài 3

a) 142 x 12 + 42 x 18 = 142 x (12 +18) = 142 x 30 = 4260

b) 49 x 365 - 39 x 365 = (49-39) x 365 = 10 x 365 = 3650

c) 4 x 18 x 25 = 18 x (4 x 25) = 10 x 100 = 1800

Bài 4

Số bóng điện lắp cho 32 phòng học là:

8 x 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

3500 x 256 =896000 (đồng)

                                                 Đáp số: 896000 đồng

Bài 5

a)      Với a = 12cm, b = 5cm thì S = 12 x 5 = 60 (cm2)

Với a = 15m, b = 10m thì S = 15 x 10 = 150 (m2)

b)      Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là a x 2

Diện tích hình chữ nhật mới là a x 2 x b = (a x b ) x 2 = S x 2

Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần