Bài 1 Tiết 69 trang 78 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Lý thuyết: Một số chia cho một tích. Bài 1 Tính giá trị biểu thức:

Lý thuyết: Một số chia cho một tích

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b

Bài 1 Tính giá trị biểu thức:

a. 50 : (2 x 5);

b. 72 : (9 x 8);

c. 28 : (7 x 2)

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a. 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5 = 

    50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

     50 : (2 x 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b. 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1

    72 : (9 x 8) = 72 : 9 : 8= 8 :8 = 1

   72 : (9 x 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c. 28 : (7 x 2)= 28 : 14 = 2

28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

28 : (7 x 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan