Bài 1, bài 2 Tiết 14 trang 19 sgk Toán 4


Bài 1. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Bài 1. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

6

7

          

29

30

          

99

100

          

100

101

 

1000

1001

Bài 2.  Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

11

12

          

99

100

          

999

1000

          

1001

1002

          

9999

10000

          

 


 

 Bai