Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 118 trang 129 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính Bài 2. Rút gọn rồi tính Bài 3. Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004

Kiến thức cần nhớ

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính

a) \(\frac{15}{16}-\frac{7}{16}\);   b) \(\frac{7}{4}-\frac{3}{4}\);     c) \(\frac{9}{5}-\frac{3}{5}\) ;       d) \(\frac{17}{49}-\frac{12}{49}\)

Giải

 a) \(\frac{15}{16}-\frac{7}{16} = \frac{15 - 7}{16}= \frac{8}{16}\)

b) \(\frac{7}{4}-\frac{3}{4}= \frac{7-3}{4}=\frac{4}{4}=1\)

c) \(\frac{9}{5}-\frac{3}{5}= \frac{6}{5}\)

d) \(\frac{17}{49}-\frac{12}{49}= \frac{17 -12}{49}= \frac{2}{49}\)

Bài 2. Rút gọn rồi tính:

a) \(\frac{2}{3}- \frac{3}{9}\);   b) \(\frac{7}{5}- \frac{15}{25}\);          c) \(\frac{3}{2}-\frac{4}{8}\);          d) \(\frac{11}{4}-\frac{6}{8}\)

Giải

a) \(\frac{2}{3}- \frac{1}{3}= \frac{2-1}{3}=\frac{1}{3}\)

b) \(\frac{7}{5}- \frac{15}{25}= \frac{7}{5}- \frac{3}{5}= \frac{7-3}{5}= \frac{4}{5}\)

c) \(\frac{3}{2}-\frac{4}{8}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}= \frac{3-1}{2}= \frac{2}{2}=1\)

d) \(\frac{11}{4}-\frac{6}{8}= \frac{11}{4}- \frac{3}{4} = \frac{11-3}{4}= \frac{8}{4}=2\)

Bài 3. Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng \(\frac{5}{19}\) tổng số huy chương vàng của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồn Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã  giành được?

Giải

Số huy chương bạc và huy chương đồng đã giành được bằng:

\(\frac{19}{19}- \frac{15}{19}= \frac{4}{19}\) (tổng số huy chương)