Bài 1, bài 2 Tiết 151 trang 159 sgk Toán 4


Bài 1: Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ 1: 50 Bài 2: nền của một phòng học là hình chữ nhật

Bài 1: Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ 1: 50

Giải

+ Đổi 3m = 300cm

+ Tính độ dài thu nhỏ: 300  50 = 6 (cm)

+ Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm

Bài 2: nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ tỉ lệ 1: 200

Giải

+ Đổi 8 m = 800cm, 6m = 600cm

+ Chiều dài hình chữ  nhật thu nhỏ : 800 : 200 = 4 (cm)

+ Chiều rộng hình chữ nhật thu nhỏ: 600 : 200 = 3 (cm)

+ Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay