Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 134 trang 142 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1,2. Tính diện tích hình thoi Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S)

Kiến thức cần nhớ

AC = m

BO = n

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

S = \({{m \times n} \over 2}\)

S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính diện tích của

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Giải

a) Diện tích hình thoi ABCD:

\({{3 \times 5} \over 2} = {{15} \over 2}\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thoi MNPQ :

\({{7 \times 4} \over 2} = {{24} \over 2} = 14\left( {c{m^2}} \right)\)

Bài 2. Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Giải

a) Diện tích hình thoi là:

\({{5 \times 20} \over 2} = {{100} \over 2} = 50\left( {d{m^2}} \right)\) (dm2 ).

b) Ta có: 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là:

\({{40 \times 15} \over 2} = {{600} \over 2} = 300\left( {d{m^2}} \right)\)

Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S):

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng  \({1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật

Giải

a) Ghi S vào ô trống 

b) Ghi Đ vào ô trống

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay