Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 36 trang 46 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng. Bài 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất. Bài 3 Tìm x:

Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046

   3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

    54293 + 61934 + 7652

Bài 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

  67 + 21 + 79

  408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

    448 + 594 + 52

    677 + 969 + 123

Bài 3 Tìm x:

a) x - 306 = 504;

b) x + 254 = 680.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                       b)                

Bài 2

a) 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178

  67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167

  408 + 85 + 92 = 405 + 92 + 85 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089

    448 + 594 + 52 = 448 + 52 + 594 = 500 + 594 = 1094

    677 + 969 + 123 = 677 + 123 + 969 = 1769 

Bài 3

a) x - 306 = 504

  x = 504 + 306 

  x = 810

b) x + 254 = 680

   x = 680 - 254 

   x = 426

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan