Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 145 trang 152 sgk Toán 4


Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống bài 2 tìm tỉ số Bài 3 Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220 kg. Bài 4: Quãng đường từ nhà An đến trường học dài 840m

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số

Tỉ số của hai số

Số bé

Số lớn

15

 

 

 

36

 

 

 

Giải

Hiệu hai số

Tỉ số của hai số

Số bé

Số lớn

15

 

30 

45 

36

 

 12

48 

Bài 2: Hiệu của hai số là 738. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ nhất giảm  10 lần thì được số thứ hai

Giải

Ta có số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 (phần)

Số thứ hai là:

738 : 9 = 82

Số thứ nhất là:

82 x 10 = 820

Bài 3: Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220 kg. Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu kilogam gạo mỗi loại.

Giải

Tổng số túi gạo nếp và gạo tẻ là:

10 + 12 = 22 (túi)

Số gạo trong mỗi túi nặng:

220 : 22 = 10 (kg)

Số gạo nếp là:

10 x 10 = 100 (kg)

Số gạo tẻ là:

10 x 12 = 120 (kg)

Bài 4: Quãng đường từ nhà An đến trường học dài 840m, gồm hai đoạn đường (xem hình vẽ), đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng  đoạn đường từ hiệu sách đến trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó.

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 

3 + 5 = 8 (phần)

Đoạn đường từ nhà An đén hiệu sách dài:

840 : 8 x 3 = 315 (m)

Đoạn đường từ hiệu sách tới trường là:

840 - 315 = 525 (m)

 

 

 

Bài viết liên quan