Bài 1 Tiết 25 trang 31 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:

Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:

Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Những lớp nào tham gia trồng cây?

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?

d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào?

e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

Hướng dẫn giải:

a) Các lớp tham gia trồng cây là: 4A, 4B, 5A, 5B, 5C

b) Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 5B trồng được 40 cây. Lớp 5C trồng được 23 cây

c) Khối lớp Năm có 3 lớp trồng cây: Lớp 5A, lớp 5B và lớp 5C

d) Có ba lớp trồng được hơn 30 cây đó là: Lớp 4A, và lớp 5A, lớp 5B

e) Lớp 5A trồng được nhều cây nhất. Lớp 5C trồng được ít cây nhất.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan