Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 38 trang 48 sgk Toán 4


Bài 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

Bài 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 24 và 6                 b) 60 và 12;                     c) 325 và 99

Bài 2 Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 3. Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm là 1 quyển.Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Bài 4. Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 5 Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa  ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Hai lần số lớn là: 24 + 6 = 30

Số lớn là: 30 : 2 = 15

Số bé là: 24 - 15 = 9

b) Hai lần số bé là: 60 - 12 = 48

Số bé là: 48 : 2 = 24

Số lớn là: 24 + 12 = 36

Bài 2

Hai lần tuổi em là: 36 - 8 = 28 (tuổi)

Tuổi em là: 28 : 2 = 14 (tuổi)

Tuổi chị là: 14 + 8 = 22 (tuổi)

                  Đáp số: Chị 22 tuổi, em 14 tuổi

Bài 3

Hai lần số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

   65 + 17 = 82 (quyển)

Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

82 : 2 = 41 (quyển)

Số sách đọc thêm thư viện cho học sinh mượn là:

41 - 17 = 24 (quyển)

                           Đáp số: 41 quyển sách giáo khoa

                                       24 quyển sách đọc thêm

Bài 4

Hai lần số sản phẩm do phân xưởng thứ nhất làm được là:

1200 - 120 = 1080 (sản phẩm)

Số sản phẩm do xưởng thứ nhất được là:

1080 : 2 = 540 (sản phẩm)

Số sản phẩm do xưởng thứ hai được là:

540 + 120 = 660 (sản phẩm)

                             Đáp số: 540 sản phẩm. 660 sản phẩm

Bài 5

5 tấn 2 tạ = 52 tạ

Hai lần số tấn thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

52 + 8 = 60 (tạ)

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

60 : 2 = 30 (tạ) = 3000kg

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

30 - 8 = 22 (tạ) = 2200 kg

                       Đáp số: 3000kg thóc

                                   2200 kg thóc