Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 85 trang 96 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1 tìm số chia hết cho 5 Bài 2. Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm bài 3 bài 4 viết số?

Kiến thức cần nhớ

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5

Giải bài tập

Bài 1:

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Giải

a) Trong các số đã cho, các số chia hết c ho 5 là:

35; 660; 3000; 945

b) Trong các số đã cho, các số không chia hết cho 5 là:

8; 57; 4674; 5553

Bài 2. Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150 < ..

c) 345<.. <…<360

Giải

a) 150 <  155

c) 345< 350 < 355 <360

Bài 3. Với ba chữ số 0, 5, 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5

Giải

Ta viết được các số sau: 570; 705; 750

Bài 4:

Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000

a) Số nào chia hết cho 5 và chia hết cho 2

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Giải

a) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là:

660; 3000

b) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

35; 945

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay