Bài 1, bài 2 Tiết 32 trang 42 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Bài 1. Tính giá trị của c + d. Bài 2 Tính giá trị của a - b.

Bài 1. Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25;

b) c = 15 cm và d = 45 cm.

Bài 2 a - b là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của a - b nếu:

a) a = 32 và b = 20;

b) a = 45 và b = 36;

c) a = 16 m và b = 10m.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35

b) c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm

Bài 2

a) a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 - 20 =12

b) a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36  = 9

c) a = 16 m và b = 10m thì a - b = 18m - 10m = 8m


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan