• Writing - Unit 1 trang 19 SGK Tiếng Anh 11

    Writing - Unit 1 trang 19 SGK Tiếng Anh 11

    17/03/2015 10:56 am

    Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines. (Viết về một người bạn. có thể viết thật hoặc tưởng tưởng theo hướng dẫn sau.)