Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 63 trang 73 sgk Toán 4


Bài 1. Đặt tính rồi tính. Bài 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S. Bài 3 Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 523 x 305;                          b) 308 x 563;                    c) 1309 x 202

Bài 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S

                                        

Bài 3 Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chân nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà máu để ăn trong 10 ngày?

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a)                 b)                 c) 

Bài 2

Ô thứ nhất ghi S

Ô thứ hai ghi S

Ô thứ ba ghi Đ

Bài 3

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 1 ngày là:

104 x 375 = 39000 (g)

39000 g = 39 kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 x 10 = 390 (kg)

                            Đáp số 390 kg