Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 144 trang 151 sgk Toán 4


Bài 1, 2 tìm tỉ số dựa vào hiệu bài 3 tính số gạo mỗi loại Bài 4: Nêu bài toán rồi giải bài toán

Bài 1: Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2( phần)

Số thứ hai là:

30 : 2 = 15 

Số thứ nhất là:

15 x 3 - 45

Bài 2: Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Giải

Ta có số thứ hai gấp 5 lần số thứ nhất.

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 1 = 4 (phần)

Số  thứ nhất là:

60 : 4 = 15

Số thứ hai là:

15 x 5 = 75 

Bài 3: Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gaọ nếp bằng \({1 \over 4}\) số gạo tẻ.

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Số gạo nếp là:

540 : 3 = 180 (kg)

Số gạo tẻ là:

180 + 540 = 720 (kg).

Đáp số: 180 kg gạo nếp

720 kg gạo tẻ

Bài 4: Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

+ Có thể nêu bài toán như sau:

Trong vườn có số cây cam bằng \({1 \over 6}\)số cây dứa, biết số cây dừa nhiều hơn số cây cam là 170 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? Bao nhiêu cây dứa.

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng  nhau là:

6 - 1 = 5 (phần)

Số cây cam là:

170 : 5 = 34 (cây)

Số cây dứa là:

34 + 170 = 204 (cây)

Đáp số: 34 cây cam

204 cây dứa

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay