Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 126 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1, bài 2 tính Bài 3. Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho

Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính

a) \(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\)                       b) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{4}\)

c) \(\frac{3}{8}+\frac{7}{8}\)                       d) \(\frac{35}{25}+\frac{7}{25}\)

Giải

a) \(\frac{2}{5}+\frac{3}{5} = \frac{2 + 3}{5} =1\)

b) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{4} = \frac{3 +5}{4}=\frac{8}{4}=2\)

c) \(\frac{3}{8}+\frac{7}{8} = \frac{3 + 7}{8}=\frac{10}{8}=\frac{5}{4}\)

d) \(\frac{35}{25}+\frac{7}{25} = \frac{35 + 7}{25}=\frac{42}{25}\)

Bài 2. Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

\(\frac{3}{7}+\frac{2}{7} = ...;\)        \(\frac{2}{7}+\frac{3}{7}\)

\(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} ...\frac{3}{7} +\frac{2}{7}\)

Giải

\(\frac{3}{7}+\frac{2}{7} = \frac{5}{7}\) ;

\(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} =\frac{5}{7}\)

\(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} = \frac{3}{7} +\frac{2}{7}\)

Khi đổi chỗ hai phân số trong một toognr thì tổng của chúng không thay đổi

Bài 3. Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được \(\frac{2}{7}\) số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được \(\frac{3}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Giải

Cả hai ô tô chuyển được số gạo bằng:

\(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} =\frac{5}{7}\) (số gạo trong kho).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay