Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 133 trang 140 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1 Hình nào là hình thoi? bài 2 Dùng e-ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?bài 3 thực hành gấp hình

Kiến thức cần nhớ

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với bốn cạnh bằng nhau.

+Giải bài tập

Bài 1: Trong các hình đươi đây:

Hình nào là hình thoi?

Hình nào là hình chữ nhật?

Giải

Hình 1, Hình 3 là hình thoi

Hình nào là hình chữ nhật

Bài 2. Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi chúng cắt nhau tại điểm O

a) Dùng e-ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?

b) Dùng thước có vạch chia xăng- ti - mét để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không?

Giải

a) Kiểm tra sẽ  thấy hai đường chéo vuông góc nhau

b) Kiểm tra sẽ thấy hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Bài 3: Thực hành gấp và cắt giấy theo hình vẽ trong sgk để tạo thành hình thoi

Hướng dẫn: xem kỹ hình vẽ trong sgk để hiểu rõ bài và thực hành theo hình vẽ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay