Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 146 trang 153 sgk Toán 4


bài 1 tính ? bài 2: Tính diện tích của một hình bình hành bài 3 tính số ô tô Bài 4: Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố là 35 tuổi Bài 5: Khoanh tròn vào chữ đặt trước hình thích hợp

Bài 1: Tính

a)        b)     c)  x 

d)         e) 

Giải

a) 

b) 

c)  x  = 

d) 

e) 

Bài 2: Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng  độ dài đáy

Giải

Chiều cao hình bình hành bằng:

18  x  = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

18 x 10 = 180 cm

Bài 3: Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô - tô và búp bê, số búp bê bằng  số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

Giải

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số búp bê ;à:

63 : 7 x 2 = 18 (búp bê)

Số ô tô là:

63 - 18 = 45 (ô tô)

Bài 4: Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố là 35 tuổi và bằng  tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 - 2 = 7 (phần)

Năm nay  tuổi con là:

35 : 7 x 2 = 10 (tuổi)

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ đặt trước hình thích hợp

Giải

Khoanh tròn vào chữ B

Bài viết liên quan