Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, Tiết 58 trang 68 sgk Toán 4


Bài 1. Tính:

Bài 1. Tính:

a) 135 x (20 + 3) 

  427 x (10 + 8)

b) 642 x (30 -6)

287 x (40 -8)

Bài 2

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

134 x 4 x 5;                  5 x 36 x 2                            42 x 2 x 7 x5

b) Tính

137 x 3 + 137 x 97                                             428 x 12 - 428 x 2

94 x 12 + 94 x 88                                               537 x 39 - 537 x 19

Bài 3 Tính:

a) 217 x 11                        b) 413 x 21                             c) 1234 x 31

    217 x 9                             413 x 19                                  875 x 29

Bài 4 Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 135 x (20 + 3) = 135 x 20 + 135 x 3 = 2700 + 405 = 3106

  427 x (10 + 8) = 427 x 10 + 427 x 8 = 4270 + 3416 = 7686

b) 642 x (30 -6) = 742 x 30 - 642 x 6 = 19260 - 3852 = 15408

287 x (40 -8) = 287 x 40 - 287 x 8 = 11480 - 2296 = 9184

Bài 2

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

134 x 4 x 5 = 134 x (4 x 5) = 134 x 20 = 1680

 5 x 36 x 2  = 36x (5 x 2) = 36 x 10 = 360

42 x 2 x 7 x5 = (42 x 70 x (2 x5) = 294 x 10 = 2940

b) 137 x 3 + 137 x 97 = 137 x (3 + 97) = 137 x 100 = 13700

94 x 12 + 94 x 88 = 94 x (12 + 88) = 94 x 100 = 9400

428 x 12 - 428 x 2 = 428 x (12 - 2) = 4280

537 x 39 - 537 x 19 = 537 x (39 - 19) = 537 x 20 = 10740

Bài 3 

a) 217 x 11   = 217 x (10 +1) = 217 x 10 + 217 x 1 = 2170 + 217 = 2387

 217 x 9 = 217 x (10-1) = 217 x 10 - 217 x 1 = 2170 - 217 = 1953

b) 413 x 21 = 413 x (20 + 1) = 413 x 20 + 413 x 1 = 8673 

413 x 19 = 413 x (20-1) = 413 x 20 - 413 x 1 = 7847

c) 1234 x 31 = 1234 x (30 +1) = 1234 x 30+ 1234 x 1 = 37020 + 1234 = 38254

875 x 29 = 875 x (30 -1) = 875 x 30 - 875 x 1 = 26250 - 875 = 25375

Bài 4

chiều rộng sân vận động là:

180 : 2 = 90(m)

Chu vi sân vận động là: 

(180 + 90) x 2 = 540 (m)

Diện tích sân vận động là:

180 x 90 = 16200 (m2)

                            Đáp số: chu vi:  540 (m)

                                         Diện tích: 16200 (m2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay