Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 35 trang 45 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Bài 1 Tính bằng cách thuận tiện nhất.Bài 2 Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền. Bài 3. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

Bài 1 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698                                           b) 921 + 898 + 2079

    4367 + 199+501                                                   1255 + 436 + 145

    4400 + 2148 + 252                                                467 +  999 + 9533

Bài 2. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Bài 3. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 =... + a =...

b) 5 + a = ...+ 5

c)  (a + 28) + 2 = a + (28 +...) = a +..

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698 = 5098            

    4367 + 199+501 = 4367 + 700 = 5067                       

    4400 + 2148 + 252 = 4400 + 2400 = 6600                  

b) 921 + 898 + 2079 = 921 + 2079 + 898 = 3000 + 898 = 3989

    1255 + 436 + 145 = 1400 + 436 = 1836

     467 +  999 + 9533 = 10000 + 999 = 10999

Bài 2

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

        75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

        162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

                                            Đáp số: 176 950 000 (đồng)

Bài 3

a) a + 0 = 0+ a = a

b) 5 + a = a + 5

c)  (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan