Bài 1, bài 2 Tiết 56 trang 66 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu). Bài 2 Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

 

 

6

2

3

 

 

 Bài 2 

a) Tính bằng hai cách:

36 x ( 7 + 3);                                           207 x (2 +6)

b)  Tính bằng hai cách (theo mẫu)

5 x 38 + 5 x 62;               135 x 8 + 135 x 2

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

3 x (4 +5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 +3) = 30

6 x 2 + 6 x 3 = 30

 Bài 2

a) 36 x ( 7 + 3) = ?

Cách 1: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 360

+) 207 x (2 +6) =?

Cách 1: 207 x (2 +6) = 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x (2 +6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 +62) = 5 x 100 = 500

+) 135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) = 1350Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan