Bài 1, bài 2 Tiết 30 trang 40 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

a) 987864 - 783251

Bài 1

a) 987864 - 783251                                                b) 839084 - 246937

   969696 - 656565                                                     628450 - 35813

Bài 2. Tính:

a) 48600 - 9455                                                      b) 80000 - 48765

    65102 - 13859                                                        941302 - 298764

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a)                                       b)               

Bài 2

Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 48600 - 9455 = 39145                                                     b) 80000 - 48765 = 31235

    65102 - 13859 = 51243                                                        941302 - 298764 = 642538

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan