Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 37 trang 47 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.8 trên 26 phiếu

Bài 1 Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối? Bài 2.Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái? Bài 3.mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Bài 4. Tính nhẩm

Bài 1. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối?

Bài 2. Một lớp học có 28 học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Bài 3. Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 4. Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

Hai lần tuổi con là:

  58 - 38 = 20 (tuổi)

Tuổi con là: 

20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là:

58 - 10 = 48 (tuổi)

                        Đáp số: Bố 48 tuổi, con 10 tuổi

Bài 2

Hai lần số học sinh trai là: 

     28 + 4 = 32 (học sinh)

Số học sinh trai là:

32 : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh gái là:

16 - 4 = 12 (học sinh)

                             Đáp số: 16 học sinh trai, 12 học sinh gái

Bài 3

Hai lần số học sinh lớp 4A trồng được là:

600 - 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

                         Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Bài 4

Có thể nhẩm theo hai cách sau:

Cách 1: Số lớn là 8, số bé là 0 vì 0 + 8 = 8, 8- 0 = 8

Cách 2: Hai lần số bé: 8 - 8 = 0. Vậy số bé là 0 và số lớn là 0 + 8 = 8

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan