Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 164 sgk Toán lớp 4

Bình chọn:
4.2 trên 197 phiếu

Bài 1: Tính các giá trị của các biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n, với,Bài 2: Tính,Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Bài 1: Tính các giá trị của các biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28

b) m = 2006, n = 17.

Bài 2: Tính:

a) 12054 : (15 + 67)

29150 - 136 x 201

b) 9700 : 100 + 36 x 12

(160 x 5 - 25 x 4) : 4

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 36 x 25 x 4

18 x 24 : 9

41 x 2 x 8 x 5

b) 108 x (23 + 7 )

215 x 86 + 215 x 14

53 x 128 - 43 x 128

Bài 4: Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần ?

Bài 5: Một hộp bánh giá 24000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền ?

Bài giải:

Bài 1:

a) Nếu m = 952, n = 28 thì:

m + n = 952 + 28 = 980

m - n = 952 - 28 = 924

m x n = 952 x 28 = 26656

m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006, n = 17 thì :

m + n = 2006 + 17 = 2023

m - n = 2006 - 17 = 1989

m x n = 2006 x 17 = 34102

m : n = 2006 : 17 = 118

Bài 2:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82 = 147

29150 - 136 x 201 = 29150 - 27336 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 x 12 = 97 + 432 = 529

(160 x 5 - 25 x 4 ) : 4 = (800 - 100) : 4 = 700 : 4 = 175

Bài 3:

a) 36 x 25 x 4 = 36 x  (25 x 4) = 36 x 100 = 3600

18 x 24 : 9 = (18 : 9) x 24 = 2 x 24 = 48

41 x 2 x 8 x 5 = (41 x 8) x (2 x 5) = 328 x 10 = 3280

b) 108 x (23 + 7) = 108 x 30 = 3240

215 x 86 + 215 x 14 = 215 x (86 + 14) = 215 x 100 = 21500

53 x 128 - 43 x 128 = (53 - 43) x 128 = 10 x 128 = 1280

Bài 4:

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải là:

319 + 395 = 714 (m)

Số ngày cửa hàng mở cửa trong hai tuần là:

7 x 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số: 51 m vải

Bài 5:

Số tiền mua hai hộp bánh là:

24000 x 2 = 48000 (đồng)

Số tiền mua 6 chai sữa là:

9800 x 6 = 58800 (đồng)

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

48000 + 58800 = 106800 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

93200 + 106800 = 200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan