Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 98 trang 109 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 viết dưới dạng phân số bài 2 chỉ vào phần tô màu bài 3 so sánh phân số

Kiến thức cần nhớ

Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0 ) có thể viết là một phân số, chẳng hạn  5 : 4 = \(\frac{5}{4}\)

Chú ý: Phân số có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1

Phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1

Phân số có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1

Giải bài tập

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Giải

9 : 7 = \(\frac{9}{7}\)             8 : 5 =    \(\frac{8}{5}\)           19 : 11   = \(\frac{19}{11}\)         

3 : 3 = \(\frac{3}{3}\)          2 : 15 = \(\frac{2}{15}\)

Bài 2: Có hai phân số \(\frac{7}{6}\) và \(\frac{7}{12}\), phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Giải

Phân số \(\frac{7}{6}\) chỉ phần đã tô màu ở hình 1

Phân số \(\frac{7}{12}\) chỉ phần đã tô màu ở phần 2

Bài 3: Trong các phân số : \(\frac{3}{4}\); \(\frac{9}{14}\); \(\frac{7}{5}\); \(\frac{6}{10}\); \(\frac{19}{17}\); \(\frac{24}{24}\)

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?

Giải

a)   \(\frac{3}{4}\) < 1;   \(\frac{9}{14}\) < 1;   \(\frac{6}{10}\) < 1

b) \(\frac{24}{24}\) = 1

c) \(\frac{7}{5}\) > 1; \(\frac{19}{17}\) > 1

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan