Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 66 trang 76 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 40 phiếu

Bài 1 Tính bằng hai cách. Bài 2 Tính bằng hai cách (theo mẫu). Bài 3 Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B

Bài 1

a) Tính bằng hai cách:

(15 +35) : 5;                         (80 +4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1:  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2:  12 : 4 + 20 : 4 = (12+20) : 4 = 32 :4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;                                 60 : 3 + 9 : 3.

Bài 2  Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 -21): 7 = ? 

Cách 1: (35 -21): 7 = 14 :7 =2

Cách 2: (35 -21): 7 = 35 : 7 - 21 : 7 = 5 - 3 = 2

a) (27 -18) : 3;                       b) (64 - 32) : 8

Bài 3. Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) (15 +35) : 5 = ?

Cách 1: (15 +35) : 5 = 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 +35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5 = 3 + 7 = 10

+)  (80 +4) : 4 = ?

Cách 1:(80 +4) : 4 = 84 : 4 = 21 

Cách 2:(80 +4) : 4 = 80 : 4 + 4 :4 = 20 +1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

+)    60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1:   60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2:   60 : 3 + 9 : 3 =(60 +9) : 3 = 23

Bài 2

a) (27 -18) : 3 =?

Cách 1: (27 -18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2:(27 -18) : 3 = 27 : 3 - 18 : 3 = 9 - 6 = 3

 b) (64 - 32) : 8 = ?

Cách 1:(64 - 32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2:(64 - 32) : 8 = 64 : 8 - 32 : 8 = 8 - 4 = 4

Bài 3 

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

                                                Đáp số: 15 nhóm


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan