Lý thuyết, bài 1 Tiết 69 trang 78 sgk Toán 4


Lý thuyết: Một số chia cho một tích. Bài 1 Tính giá trị biểu thức:

Lý thuyết: Một số chia cho một tích

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b

Bài 1 Tính giá trị biểu thức:

a. 50 : (2 x 5);

b. 72 : (9 x 8);

c. 28 : (7 x 2)

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a. 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5 = 

    50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

     50 : (2 x 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b. 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1

    72 : (9 x 8) = 72 : 9 : 8= 8 :8 = 1

   72 : (9 x 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c. 28 : (7 x 2)= 28 : 14 = 2

28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

28 : (7 x 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2