Bài 3, bài 4 Tiết 29 trang 39 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Bài 3 Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả.

Bài 3 Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trộng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài 4 Tìm x:

a) x - 363 = 975 ;

b) 207 + x = 815

Hướng dẫn giải:

Bài 3: 

Số cây của huyện đã trồng được là:

  325 164 + 60 830  = 385994 cây

                          Đáp số 385994 cây

Bài 4 

a) x - 363 = 975 

   x = 975 + 363

   x = 1338

b) 207 + x = 815

              x = 815 - 207 

              x = 608

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan