Bài 1, bài 2 Tiết 39 trang 48 sgk Toán 4


Bài 1.Tính rồi thử lại:

Bài 1.Tính rồi thử lại:

a) 35269 + 27485

   80326 - 45719 

b) 48796 + 63584

   10000 - 8989

Bài 2 Tính giá trị của biểu thức:

a) 570 - 225 - 167 + 67 

    168 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

   5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 35269 + 27485 = 62727

Thử lại: 62727 - 27485 = 35269

   +) 80326 - 45719 = 34607

Thử lại: 34607 + 45719 = 80326

b) 48796 + 63584 = 112380

Thử lại: 112380 - 63584 = 48796

  +) 10000 - 8989 = 1011

Thử lại: 1011 + 8989 = 10000

Bài 2

a) 570 - 225 - 167 + 67 = 345 - 167 + 67 = 178 + 67 = 245

    168 x 2 : 6 x 4 = 336 :  6 x 4 = 56 x 4 = 224

b) 468 : 6 + 61 x 2 = 78 + 122 = 200

   5625 - 5000 : (726 : 6 - 113) = 5000 - 5000 : (121 - 21) = 5000 - 5000 : 100 = 5000 - 50 = 4950

 


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan