Bài 1, bài 2 Tiết 39 trang 48 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.8 trên 36 phiếu

Bài 1.Tính rồi thử lại:

Bài 1.Tính rồi thử lại:

a) \(35269 + 27485\)

   \(80326 - 45719\) 

b) \(48796 + 63584\)

   \(10000 - 8989\)

Bài 2 Tính giá trị của biểu thức:

a) \(570 - 225 - 167 + 67\) 

    \(168 \times 2 : 6 \times 4\)

b) \(468 : 6 + 61 \times 2\)

   \(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)\)

Giải:

Bài 1

a)   \(35269 + 27485 = 62754\)

Thử lại: \(62754 - 27485 = 35269\)

   +) \(80326 - 45719 = 34607\)

Thử lại: \(34607 + 45719 = 80326\)

b) \(48796 + 63584 = 112380\)

Thử lại: \(112380 - 63584 = 48796\)

  +) \(10000 - 8989 = 1011\)

Thử lại: \(1011 + 8989 = 10000\)

Bài 2

a) \(570 - 225 - 167 + 67 = 345 - 167 + 67\)

    \(= 178 + 67 = 245\)

    \(168 \times 2 : 6 \times 4 = 336 :  6 \times 4 = 56 \times 4 = 224\)

b) \(468 : 6 + 61 \times 2 = 78 + 122 = 200\)

   \(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113) \)

   \(= 5625 - 5000 : (121 - 113) = 5625 - 5000 : 8 \)

   \(= 5625 - 625 = 5000\)

loigiaihay.com

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan