Tiếng Anh lớp 9

Unit 7: Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.4 trên 109 phiếu

Put the following section in the correct place to complete a speech ( Đặt các phần sau đây đúng chỗ để hoàn chỉnh bài diễn văn)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

5. WRITE

A speech usually has three parts: Introduction, Body, and Conclusion. 

(Một bài nói thường gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận.)

Task 1:  Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. 

(Nối các phần của bài nói ở cột A với chức năng phù hợp ở cột B.)

A

B

Parts of a speech

Functions

1. Introduction

2. Body

3. Conclusion

A. summing up what you have said

B. getting people's attention and telling them what you are going to talk about

C. giving details in easy-to-understand language

Dịch bài:

A B
Các phần của bài nói Chức năng

1. Giới thiệu

2. Thân bài

3. Kết luận

A. tóm lại những gì bạn đã nói

B. tranh thủ sự chú ý của mọi người và nói cho họ về những gì bạn định nói

C. đi vào chi tiết bằng những ngôn từ dễ hiểu

Hướng dẫn giải:

1 - B: Introduction: getting people's attention and telling them what you are going to talk about

2 - C: Body: giving details in easy-to-understand language

3 - A: Conclusion: summing up what you have said

Bài 2

Task 2:  Put the following sections in the correct place to complete a speech. 

(Sắp xếp các phần vào đúng chỗ để hoàn thành bài nói.)

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

-     travelling by bicycle or public transport.

-    having a mechanic check your motorcycle regularly.

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I’m going to tell you how to save money.

Hướng dẫn giải:

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I’m going to tell you how to save money.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by:

-     traveling by bicycle or public transport.

-    having a mechanic check your motorcycle regularly.

1.  If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

Tạm dịch:

Chào buổi tối các quý ông và quý bà. Tôi là Giáo sư Roberts và tối nay tôi sẽ nói với ông bà cách để tiết kiệm tiền.

Hầu hết chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng. Bạn có thể giảm lượng này bằng cách:

- đi lại bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng

- nhờ thợ máy kiểm tra xe máy thường xuyên

Nếu bạn làm theo những quy tắc đơn giản này, không những sẽ tiết kiệm tiền mà môi trường cũng sẽ sạch hơn. 

Bài 3

Task 3:  Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the call outs may help you

(Chọn một trong các chủ đề sau và chuẩn bị một bài nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong các ô gọi có thể giúp bạn.)

Reducing garbage

- collect plastic bags

- not keep solid waste with food waste

- put different kinds of waste in different places

Reusing paper

- have a separate wastebasket for wastepaper

- keep sheets with single printed page for drafting

Saving energy in the kitchen

- turn off the lights

- prepare food carefully before turning on the stove

- keep refrigerator door dosed

Tạm dịch:

Giảm rác

- thu gom túi nhựa

- không giữ chất thải rắn cùng với thức ăn

- đặt các loại rác thải khác nhau ở những nơi khác nhau

Tái sử dụng giấy

- có một thùng rác riêng để chứa giấy

- giữ những tờ giấy chỉ dùng một mặt để làm nháp

Tiết kiệm năng lượng trong bếp

- tắt hết đèn

- chuẩn bị thức ăn cẩn thận trước khi mở bếp

- luôn đóng cửa tủ lạnh


Hướng dẫn giải:

Good afternoon, my friends,

Today I'm going to tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, and water. To reduce this amount of this energy, we should:

turn off the lights, fans, and faucets when not necessary.

get all the food ready before turning on the stove.

keep the refrigerator door closed.

check the water pipes regularly.

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch: 

Chào buổi chiều, các bạn của tôi,

Hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe về cách tiết kiệm năng lượng đặc biệt là trong bếp. Như chúng ta biết đó, trong cuộc sống hiện đại, bếp là nơi chúng ta sử dụng nhiều năng lượng chẳng hạn như điện, khí ga và nước. Để cắt giảm lượng tiêu thụ này, chúng ta nên:

- tắt đèn, quạt máy và các vòi nước khi không cần thiết

- chuẩn bị tất cả thức ăn sẵn sàng trước khi mở bếp lên

- luôn đóng cửa tủ lạnh

- kiểm tra ống dẫn nước thường xuyên

Nếu bạn làm theo những quy tắc đơn giản này, bạn sẽ không những tiết kiệm tiền mà cả tài nguyên thiên nhiên. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the correct connectives.

Xem chi tiết
Read - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

In Weste countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.

Xem chi tiết
Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check the boxes and correct the false statements.

Xem chi tiết
Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com