Giải bài tập tiếng Anh 9, Tiếng Anh 9 - Để học tốt tiếng Anh 9 Unit 4: Learning A New Language - Học một ngoại ngữ

Speak - Unit 4 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 9


Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad.

Đề bài

SPEAK

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded  a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you.

(Làm việc nhóm. Các bạn Thu, Tâm và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2.000 USD tham dự một khóa học tiếng Anh ở nước ngoài. Bạn hãy cố gắng thuyết phục các cùng học ở trường bạn muốn theo học. Các cách diễn đạt trong khung có thể giúp bạn.)

I think ... 

What do you think ... ? 

I agree / disagree because ... ...

I don't understand. 

Why don't we ...? 

If we go to.... we can ...

We should ... 

Let's ... 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch: 

- Tôi nghĩ...

- Bạn nghĩ gì về...

- Tôi đồng ý/ không đồng ý bởi vì ...

- Tôi không hiểu

- Tại sao chúng ta không...?

- Nếu chúng ta đi... chúng ta có thể...

- Chúng ta nên ...

- Chúng ta hãy ...

Thu: 

+ Trung tâm ngôn ngữ Brighton - nước Anh

+ sống ở ký túc xá khuôn viên trường 

+ trường có tiếng tăm tốt

+ sáu tuần 

+ khoảng 2.000 đô la Mỹ

Tâm:

+ Trường ngôn ngữ Anh Seattle - Mỹ

+ ở với những người bạn Việt Nam

+ trải nghiệm văn hóa phương Tây

+ 7 tuần 

+ khoảng 1.700 đô la Mỹ

Kim:

+ Viện ngôn ngữ Anh Brisbane - nước Úc

+ ở với một gia đình người Úc 

+ khá gần Việt Nam

+ quang cảnh đẹp

+ 7 tuần 

+ khoảng 1.200 đô la Mỹ

Lời giải chi tiết

Tam: I think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.

Kim: I disagree because we can't practice speaking English with native speakers.

Thu: Why don't we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go there, we can live in dormitory on campus.

Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.

Kim: What do you think about the Brisbane Institute of English in Australia?

Thu: I think it's quite close to Vietnam.

Tam: And we can enjoy the beautiful scenery there.

Kim: If we go there, we can stay with an Australian family to discover their culture and practice English as well.

Thu: People said that they have a good way of teaching English and the course is acceptable. It costs US $ 1,200.

Tam: Let's go to Autralia to attend that course.

Kim: I absolutely agree with you.

Tạm dịch:

Tâm: Mình nghĩ chúng ta nên đến trường ngôn ngữ Anh Seattle ở Mỹ. Bạn có thể sống với những người bạn người Việt.

Kim: Mình không đồng ý vì chúng ta không thể thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ.

Thu: Tại sao chúng ta không đến Trung tâm ngôn ngữ Brighton ở Anh? Nếu chúng ta đến đó, chúng ta có thể sống ở ký túc xá trong khuôn viên trường.

Tâm: Nhưng học phí quá đắt. Nó có phí 2.000 đô la.

Kim: Bạn nghĩ gì về Viện ngôn ngữ Anh Brisbane ở Úc?

Thu: Mình nghĩ nó khá gần Việt Nam.

Tâm: Và chúng ta có thể thưởng thức phong cảnh đẹp ở đây.

Kim: Nếu chúng ta đến đây, chúng ta có thể sống với gia đình người Úc để khám phá văn hóa và cũng như thực hành tiếng Anh.

Thu: Mọi người nói rằng họ có phương pháp giảng dạy tiếng Anh tốt và học phí chấp nhận được. Chi phí là 1.200 đô la.

Tâm: Chúng ta hãy đến Úc học khóa đó đi.

Kim: Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 127 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí