Write - Unit 2 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 9


Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đó đọc bài.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have:

(Đây là cách trình bày 1 ý kiến của một bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục người đọc tin hay làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận nên có)

 

Organization

(Tổ chức)

Language

(Ngôn ngữ)

Introduction

(Giới thiệu)

lets the reader know the writer’s point of view

(cho người đọc biết quan điểm của người viết)

My opinion is ... (Ý kiến của tôi là)

I think ... (Tôi nghĩ)

Series of arguments

(Chuỗi lý luận)

presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible

(trình bày lý lẽ một cách logic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), đưa ra ví dụ nếu cần)

Firstly, ... (Đầu tiên)

Secondly, ... (Thứ hai)

Finally.... (Cuối cùng)

Conclusion

(Kết luận)

sums up the argument

(Tổng hợp lại các lý lẽ)

Therefore, ... (Do đó)

In conclusion, ... (Nói tóm lại)

Bài 1

1. Read the topic and Outline A. Then read the passage.

(Hãy đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đó đọc bài.)

Secondary school students should wear uniforms

Outline A

Wearing uniforms:

- encourages students to be proud of their school because the uniforms bear their school’s name.

- helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.

- is practical. No need to think of what to wear every day.

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school.

Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school's name.

Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.

Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to wear every day.

Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Học sinh trung học nên mặc đồng phục

Dàn bài A

Mặc đồng phục

- khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường..

- giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

- là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày..

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết.

Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường.

Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

Bài 2

2. Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you.

(Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục. Dàn Bài B có thể giúp bạn.)

Secondary school students should wear casual clothes

Outline B

Wearing casual elothes:

- makes students feel comfortable.

- gives students freedom of choice (sizes, colors, and fashions, etc.).

- makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes.

- makes school more colorful and lively.

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Học sinh trung học nên mặc thường phục

Dàn bài B

Mặc thường phục:

- làm học sinh cảm thấy thoải mái.

- giúp học sinh tự do lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, và phong cách, ...).

- giúp học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc những bộ quần áo ưa thích tới trường.

- làm trường học đầy màu sắc và sống động hơn.

Lời giải chi tiết:

I think it is necessary for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They can wear convenient clothes for outdoors and indoors activities. Secondly, casual clothes can give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. Moreover, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes because they choose these clothes carefully and ensure them to be well-dressed. Finally, it makes the school more colorful and lively with different styles, colors and types of clothes.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng việc mặc thường phục là cần thiết của học sinh trung học khi họ ở trường.

Thứ nhất, mặc thường phục làm cho học sinh cảm thấy thoải mái. Họ có thể nặc những trang phục tiện lợi cho các hoạt động trong nhà và ngoài trời . Thứ hai, mặc thường phục có thể cho học sinh tự do lựa chọn. Họ có thể chọn kích thước, màu sắc, và thời trang của quần áo mà họ yêu thích. Hơn thế nữa, mặc thường phục có thể làm cho học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc quần áo yêu thích của họ bởi vì họ đã chọn rất cẩn thận và chắc chắn là mặc đẹp. Cuối cùng, mặc thường phục làm cho trường học trở nên đầy màu sắc và sinh động với đa dạng những phong cách, màu sắc và kiểu quần áo.

Cuối cùng, theo tôi, tất cả các học sinh trung học nên mặc thường phục.


Bình chọn:
4.5 trên 248 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí