Tiếng Anh lớp 9

Unit 7: Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép - động từ có nhiều từ) Unit 7 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép- động từ có nhiều từ). Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cả hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), tu on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :

PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép - động từ có nhiều từ).

Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cả hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), turn on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :

1. Động từ kép có thể phản cách (separable phrasal verbs) : give up. turn on. try on, put on      

Túc từ là danh từ có thể đứng trước hoặc sau tiểu từ.

S + V + tiếu từ + túc từ.

e.g.: You should turn off the lights before leaving home.

(Bạn nên tắt đèn trước khi rời khỏi nhà.)

He’s trying on a jacket. (Anh ấy đang mặc áo khoác.)

S + V + túc từ + tiểu từ.

e.g.: He gave smoking up. (Anh ấy bỏ hút thuốc.)

b. Túc từ là đại  từ nhân xưng luôn luôn đứng giữa động từ và tiểu từ.

g.: The light is on. Turn it off. (Đèn cháy. Tắt nó đi.)

Here’re the shoes. Try them on. (Giày đây.Thử chúng đi)

2. Động từ không thể phản cách ( Inseparable phrasal verbs): túc từ luôn luôn đứng sau giới từ.

e.g.: You should look after your old parents.

(Bạn phải chăm sóc cha mẹ.)

He looks forward to his brother’s letter.

(Anh ấy mong thư của anh trai.)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị) Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị) Unit 7 SGK Tiếng Anh 9

MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị) Chúng ta đã học những mẫu câu đề nghị như : 1.LET’S + V + O/A. g.: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9

Mrs. Mi: What’s the matter, Mrs. Ha? Mrs. Ha: I’ m worried about my most recent water bill. It’s enormous. Mrs. Mi: Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses. Mrs. Ha: How do I do that?

Xem chi tiết
Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com