Tiếng Anh lớp 9

Unit 7: Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị) Unit 7 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị) Chúng ta đã học những mẫu câu đề nghị như : 1.LET’S + V + O/A. g.: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)

MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị).

Lớp 7, chúng ta đã học những mẫu câu đề nghị như :

1. LET’S + V + O/A.

g.: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)

2. SHALL WE + V + O/A?

e.g.: Shall we eat out this evening? (Tối nay chúng ta ăn ở tiệm đi.)

Shall we help that old man ? (Chúng ta hãy giúp đã ông cụ kia nhé?)

3. HOW / WHAT ABOUT + gerund / Noun?

e.g.: What about going out for dinner?

(Chúng ta đi ăn tối ở tiệm đi?)

How about a game of badminton?

(Chúng ta chơi một ván cầu lông đi?)

4. WHY DON’T WE + V + O/A?

e.g.: Why don't we go to the movies?

(Chúng ta đi xem phim đi?)

Để trả lời cho câu đề nghị, chúng ta dùng :

Đồng ý:

- Yes, let’s.

- OK. Good idea.

- Great. Go ahead.

- Sounds interesting.

Không đồng ý

- No, let's not.

- I don’t think it’s a good idea.

- No. Why don’t we + V.. .?

Chúng ta có thể đưa ra lời đề nghị với động từ SUGGEST.

Is + suggest + gerund + O/A.

e.g.: I suggest going swimming. (Tôi đề nghị đi bơi.)

Tom suggested playing badminton.

(Tom đề nghị chơi cầu lông.)

S + suggest + that + S + should + V + O/A.

e.g.: They suggest that everyone should save electricity.

(Họ đề nghị mọi người nên tiết kiệm điện.)

People suggested that the government should improve the education system.

(Dân chúng đề nghị chính phủ cải tiến hệ thống giáo dục.)

Chú ý :

- Từ “THAT” ở mẫu câu này không được bỏ.

- Mệnh đề theo sau “suggest” có thể ở thì present subjunctive (hiện tại giả định / bàng thái)

g.: The doctor suggested that he drink a lot of lemonade.

(Bác sĩ đề nghị anh ấy uống nhiều nước chanh.)

The teacher suggests that Bill do a lot of exercises.

(Giáo viên đề nghị Bill làm nhiều bài tập.)

*     hoặc với: “I think we should + V + O/A.”

(Tôi nghĩ chúng ta nên .. .’)

e.g.: I think we should collect old clothes.

(Tôi nghĩ chúng ta nên thu nhặt quần áo cũ.)

I think we should not permit children to ride motorbikes.

(Tôi nghĩ chúng ta không nên cho phép trẻ con lái xe gắn máy.)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Getting started - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9

Mrs. Mi: What’s the matter, Mrs. Ha? Mrs. Ha: I’ m worried about my most recent water bill. It’s enormous. Mrs. Mi: Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses. Mrs. Ha: How do I do that?

Xem chi tiết
Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Xem chi tiết
Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check the boxes and correct the false statements.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box.

Xem chi tiết
Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Xem chi tiết
Listen - Unit 4  trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 4 trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9

Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com