Tiếng Anh lớp 9

Unit 1: A Visit From A Pen Pal - Cuộc thăm của bạn tâm ..

Grammar - Unit 1 Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.9 trên 22 phiếu

1. Forms (Dạng) : Ngoài các trợ động từ, động từ thường (ordinary verbs) căn cứ vào dạng quá khứ được chia làm hai loại:

Review : (Ôn) : THE SIMPLE PAST TENSE (Thì Quá khứ đơn).

1. Forms (Dạng) : Ngoài các trợ động từ, động từ thường (ordinary verbs) căn cứ vào dạng quá khứ được chia làm hai loại:

a. Regular verbs (động từ có quy tắc): được thêm “-ED" vào sau động từ : work worked; want wanted; ...

b. Irregular verbs (động từ bất quy tắc) : không được thêm "-ED”, những biến đổi nguyên âm, như: go — went , see — saw, build - built, ...

2. Adding the final “ED” (Cách thêm “-ED” tận cùng).

- Thông thường chúng ta thêm ‘-ED" vào sau động từ. e.g.: want — wanted ; work — worked, ...

- Động từ tận cùng bằng -E câm (a mute E): chúng ta chỉ thêm “-D”.

e.g.: live — lived ; arrive -> arrived. ...

- Động từ tận cùng bằng “-Y”:

* trước “-Y” là một nguyên âm (a, e, i, o, u): chúng ta thêm “-ED”.

e.g.: play — played, stay — stayed, ...

* trước “-Y” là một phụ âm: chúng ta đổi '-Y' thành “I”, rồi thêm “-ED”.

e.g.: study — studied, try — tried,

- Động từ một vần tận cùng bằng một phụ âm đứng trước bởi một nguyên âm : chúng ta gấp đôi phụ âm rồi thêm “-ED”.

e.g.: beg — begged , stop — stopped. . . .

- Động từ hai vần - vần thứ hai được nhấn dấu - tận cùng bằng một phụ âm đứng trước bởi một nguyên âm : chúng ta cũng gấp đôi phụ âm rồi thêm “-ED”.

p.g.: permit — permitted, prefer - preferred, . . .

3. Pronunciation of the final “-ED” (Cách phát âm tận cũng “-ED").

Có ba cách phát âm"-ED" tận cùng . “-ED" tận cùng được đọc là :

a. [-id]: khi theo sau âm [-t] hay [-d].

e.g.: wanted [wantid], needed [ni:did], . .. .

b. [-Q : khi theo sau một trong những âm [-p,-k ,-f. -s ,-∫, -t∫] e.g.: watched [wat∫t], stopped [stapt],laughed [la:ft| . ..

c. [-d] : khi theo sau một trong những âm còn lại. e.g.: seemed [si:md], arrived [a’raivd], . . .
4. Use (Cách dùng): Thì quá khứ đơn được dùng diễn tả :

a. sự kiện trong quá khứ và đã chấm dứt hoàn toàn hay có thời gian xác định.

e.g.: He visited Hue. {Anh ấy (đã) thăm Huế.)

He visited Hue in 2001. (Anh ấy thăm Huế năm 2001 )
- hay trong câu có từ : AGO, LAST, YESTERDAY. THE OTHER DAY (ngày nọ), e.g.: They built this school 50 years ago.
( Họ xây trường này cách nay 50 năm.)
We had a book report last week.
(Tuần rồi chúng tôi buổi thuyết trình sách.)

b. sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ và đã chấm dứt.

e.g.: His father worked in a factory for 10 years.
(Cha của anh ấy làm việc ờ một nhà máy 10 năm.’

c. sự kiện xảy ra đồng thời, hay sau hành động khác, hoặc nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

e.g.: He studied English when he was in London.
(Anh ấy học tiếng Anh khi ở Luân đón.)
He opened the door and went out into the garden.
(Anh ấy mở cửa và đi ra vườn.)
After he arrived in Hue. he visited his grandparents, saw some friends and went sightseeing around Hue.
(Sau khi đến Huế, anh ấy thăm ông bà, gặp vài người bạn và đi tham quan Huế.)

d. sau “It’s (about / high) time + “V (past time) + O”. e.g.: It’s time we changed our way of working.

(Đến lúc chúng ta thay đổi cách làm việc.'
It’s high time people paid much attention to education.
[Đến thời điểm dân chú ý nhiều đến giáo dục.)

Các bài liên quan:

Getting started - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9 Getting started - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit?

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9 Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào các câu.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9 Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9

Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner.

Xem chi tiết
Listen - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9 Listen - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check the numbers of the correct pictures.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com