Read - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.3 trên 143 phiếu

In Weste countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.

 5. READ

Click tại đây để nghe:


In Western countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.

For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eieht times longer. Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb.

In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble dryers. The  label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the  same category.

Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth's resources.

Dịch bài  đọc:

Ở các nước phương Tây, điện, khí đốt và nước không phải là hàng xa xỉ nhưng là nhu yếu phẩm. Các công ty ngày nay ý thức được người tiêu thụ muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hữu hiệu mà còn tiết kiệm tiền.

Đối với hầu hết gia đình ở Bắc Mĩ, việc thắp sáng chiếm 10% đến 15% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100 oắt thông thường bằng bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 điện của bóng tiêu chuẩn và bền gấp 8 lần. Do đó, người tiêu thụ có thể tiết kiệm khoảng 7 đến 21 đô la cho mỗi bóng.

Ở châu Âu, có kế hoạch dán nhãn trên các tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy. Nhãn nói cho người tiêu dùng biết hiệu suất tiết kiệm năng lượng là bao nhiêu khi so sánh với các đồ dùng khác cùng loại.

Sau hết, những đổi mới này sẽ tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn các tài nguyên của trái đất.

a) Which of the following is the best summary of the passage. 

(Câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúng nhất cho đoạn văn trên.)

1. Energy-saving bulbs should be used to save electricity.

2. In Western countries electricity, gas, and water are necessities.

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

4. Labeling schemes help save energy.

Hướng dẫn giải:

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

Tạm dịch:

1. Bóng đèn tiết kiệm năng lượng nên được sử dụng để tiết kiệm được.

2. Ở các nước phương Tây, điện, khí đốt và nước là những nhu yếu phẩm.

3. Những nước châu Âu và Bắc Mỹ quan tâm đến tiết kiệm tiền và tài nguyên thiên nhiên.

4. Quy trình dán nhãn thương hiệu giúp tiết kiệm năng lượng. 

b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

(Trả lời các câu hỏi. Viết các câu trả lời của bạn vào vở bài tập.)

1. What are Western consumers interested in?

2. What can we do to spend less on lighting?

3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead.

4. What is the purpose of the labeling scheme?

5. Why should we save energy?

Hướng dẫn giải:

1. Western consumers are interested in both the quality and money- saving feature of the products..

2. To spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs.

3. Mrs Jones will pay only $2 for lighting.

4. The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has.

5. We should save energy to save money and conserve our natural resources both.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch: 

1. Người tiêu dùng phương Tây quan tâm đến điều gì?

=> Người tiêu dùng phương Tây quan tâm đến cả chất lượng và đặc điểm tiết kiệm năng lượng của sản phẩm.

2. Chúng ta có thể làm gì để tiêu ít hơn cho việc thắp sáng?

=> Để tiêu ít hơn cho việc thắp sáng, chúng ta có thể thay thế bóng đèn dây tóc bình thường bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

3. Bà Jones chỉ sử dụng hai bóng đèn bình thường và bà trả 8 đô la Mỹ cho việc thắp sáng. Nếu bà sử dụng 2 bóng đèn tiết kiệm năng lượng bà sẽ trả bao nhiêu tiền.

=> Bà Jones chỉ trả 2 đô la Mỹ cho việc thắp sáng.

4. Mục đích của chương trình dán nhãn thương hiệu là gì?

=> Chương trình dán nhãn thương hiệu cho người tiêu dùng biết nhãn hiệu mà họ dùng tiết kiệm năng lượng như thế nào.

5. Tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng?

=> Chúng ta nên tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm tiền và giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

 

Loigiaihay.com

 

Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9

Put the following section in the correct place to complete a speech ( Đặt các phần sau đây đúng chỗ để hoàn chỉnh bài diễn văn) 3.Good evening, ladies and gentlemen.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the correct connectives. a) Mrs. Quyen bought co , potatoes______ cabbages at the market. (and/or). b) I'd love to play volleyball__________ I have to complete an assignment. (and/or)

Xem chi tiết
Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check the boxes and correct the false statements.

Xem chi tiết
Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9 Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào các câu.)

Xem chi tiết
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 1

Xem chi tiết
Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9 Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9

Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner.

Xem chi tiết
Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com