Tiếng Anh lớp 9

Unit 6: The Environment - Môi trường

Listen - Unit 6 trang 50 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.9 trên 94 phiếu

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes (Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

4. LISTEN

Click tại đây để nghe:

 

Task 1: Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes

(Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thể nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

 

How the ocean is polluted

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly : ______ dropped into the sea.

Thirdly : oil spills ______________

Next : _______________________

Finally : _____________________

Hướng dẫn giải:

How the ocean is polluted

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly: garbage is dropped into the sea.

Thirdly: oil spills come from ships at sea.

Next: waste materials come from factories.

Finally: oil is washed from the land.

Tạm dịch:

Đại dương bị ô nhiễm như thế nào?

Trước tiên: rác chưa xử lý được thải trực tiếp ra biển

Thứ hai: rác thải ra biển

Thứ ba: tràn dầu từ các con tàu trên biển

Tiếp theo: phế liệu đến từ các nhà máy

Cuối cùng: dầu được rửa từ đất liền

 

Tapescript:

Our Oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which then lead to the sea. And finally, oil is washed from land. This can be a result of carelessness or deliberate dumping of waste. 

Dịch nội dung bài nghe:

Đại dương của chúng ta đang trở nên cực kỳ ô nhiễm. Hầu hết sự ô nhiễm này đến từ đất liền, có nghĩa là do con người. Trước hết, có rác chưa xử lý, cái mà được đưa trực tiếp vào biển. Nhiều đất nước, cả phát triển và đang phát triển, đều chịu trách nhiệm gây ra việc này. Thứ hai, những con tàu thải khoảng 6 tấn rác mỗi năm. Thứ ba, có sự tràn dầu từ các con tàu. Một con tàu có sự cố và dầu rỉ ra từ các tàu thủy lớn. Điều này không những làm ô nhiễm nước, mà còn giết chết sự sống dưới biển. Kế đến, phế thải từ các nhà máy. Không có những quy định đúng đắn, các chủ sở hữu để chất thải đổ trực tiếp ra sông, sau đó đổ ra biển. Và cuối cùng, dầu bị rửa trôi từ đất liền. Điều này có thể do sự bất cẩn hoặc cố tình bơm chất thải ra ngoài.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Read - Unit 6 trang 51 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 6 trang 51 SGK Tiếng Anh 9

Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on?”

Xem chi tiết
Write - Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 6 trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 6 trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 9

Change the adjectives into adverbs. Then use the adverbs to complete the sentences. (Chuyển tính từ thành trạng từ. Sau đó sử dụng các trạng từ để hoàn thành câu.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 Speak - Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9

Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com