Tiếng Anh lớp 9

Unit 5: The Media - Phương tiện truyền thông

Read - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 81 phiếu

Read the forum on the Inte et. the Inte et posted by Jimhhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9.07pm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

5. READ

Read the forum on the Internet

(Đọc diễn đàn trên Internet)

Click tại đây để nghe:

 


The Internet posted by Jimhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9.07 pm.

The Internet has increasingly developed and become part of our everyday life. Do you find the Internet useful? What do you use the Internet for? How much time do you spend surfing the web a day? Please respond to these questions.

FORUM

Response # 1Re: The Internet

Posted by Sandra Morgan

In my opinion, the Internet is a very fast and convenient way for me to get information. I can also communicate with my friends and relatives by means of email or chatting. However, I don't use the Internet very often because I don’t have much time. For me, the Internet is a wonderful invention of modem life. It makes our world a small village.

Response # 2 Re: The Internet

Posted by Honghoa

Nobody can deny the benefits of the Internet in our life. However, it is a pity for me as well as for most of my friends in the countryside. The Internet is available only in cities, therefore I cannot easily get access to it. I sometimes visit my uncle in the city on weekends, and this is a good occasion for me to explore the net. I spend most of the time wandering because I just don’t know which website is useful for me.

Response # 3 Re: The Internet

Posted by Huansui

People use the Internet for many purposes: education, communication, entertainment and commerce. However, the Internet has limitations. It is not only time-consuming and costly but also dangerous because of viruses and bad programs. Moreover, Internet users sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic junk mail, and personal information leaking. So, while enjoying surfing, be alert!

Dịch bài đọc:

Bài "The Internet" được gửi bởi Jimhello vào Thứ Ba ngày 10 tháng 12 năm 2002, lúc 9.07 tối.

Internet ngày càng phát triển và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Bạn có thấy Internet hữu ích? Bạn dùng mạng để làm gì? Bao nhiêu thời gian bạn dành lướt web một ngày? Hãy trả lời những câu hỏi này.

DIỄN ĐÀN

Phản hồi # 1Re: The Internet

Được đăng bởi Sandra Morgan

Theo quan điểm của tôi, Internet là một cách rất nhanh chóng và thuận tiện cho tôi để có được thông tin. Tôi cũng có thể giao tiếp với bạn bè và người thân của tôi bằng email hoặc chat. Tuy nhiên, tôi không sử dụng Internet thường xuyên bởi vì tôi không có nhiều thời gian. Đối với tôi, Internet là một phát minh tuyệt vời của cuộc sống hiện đại. Nó biến cả thế giới của chúng ta thành một ngôi làng nhỏ.

Phản hồi # 2Re: The Internet

Được đăng bởi Honghoa

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của Internet trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đó là một điều đáng tiếc đối với tôi cũng như đối với hầu hết bạn bè của tôi ở nông thôn. Internet là chỉ có ở các thành phố, do đó tôi không thể dễ dàng có được quyền truy cập vào nó. Đôi khi tôi đến thăm chú tôi ở thành phố vào cuối tuần, và đây là một dịp tốt để tôi khám phá Internet. Tôi dành hầu hết thời gian lang thang trên mạng vì tôi không biết có trang web nào hữu ích cho tôi.

Phản hồi # 3Re: The Internet

Được đăng bởi Huansui

Mọi người sử dụng Internet cho nhiều mục đích: giáo dục, truyền thông, giải trí và thương mại. Tuy nhiên, Internet có những hạn chế. Nó không chỉ tốn thời gian và tốn kém nhưng cũng nguy hiểm vì virus và các chương trình xấu. Hơn nữa, người sử dụng Internet đôi khi phải gánh chịu nhiều rủi ro như các thư rác hay thư rác điện tử, và rò rỉ thông tin cá nhân. Vì vậy, trong khi lướt mạng, hãy cảnh giác!

Answer.

(Trả lời)

1. What does Sandra use the Internet for?

2. Why is it difficult for Honghoa to get access to the Internet?

3. According to Huansui, why do people use the Internet?

4. Make a list of benefits of the Internet according to the three responses.

5. Are there any disadvantages of the Internet? If so, what are they?

6. Do you agree or disagree with the responses?

7. What is your response to this forum?

 Hướng dẫn giải:

1. Sandra uses the Internet to get information, communicate with her relatives or friends by email or chatting.

2. It’s difficult for Honghoa to get access to the Internet because she lives in the country and the Internet is available only in cities.

3. According to Huansui, people use the Internet for various purposes: education, communication, entertainment, and commerce.

4. To the three responses, the Internet has these benefits:

- education.

- communication: communicating with relatives, friends by email or chatting.

- entertainment: people can watch good films, play games on the Internet to relax.

- Nowadays people can use the Internet to buy or sell the things they want.

5. Yes, there are. The Internet is very time - consuming and costly and there are many viruses and bad programs that have a bad influence on small children.

6. I agree with the responses.

7. In my opinion, the Internet is a wonderful invention in the modern age, but it also has lots of disadvantages, especially for small children because of its bad programs. Therefore we should have good control over its programs and keep careful eyes on our children.

Tạm dịch: 

1. Sandra sử dụng Internet để làm gì?

=> Sandra sử dụng Internet để nhận thông tin, giao tiếp với họ hàng và bạn bè qua thư điện tử hoặc chat.

2. Tại sao Honghoa gặp khó khăn khi truy cập Internet?

=> Honghoa gặp khó khăn khi truy cập Internet bởi vì cô ấy sống ở nông thôn và Internet chỉ có ở thành phố.

3. Theo Huansui, tại sao mọi người dùng Internet?

=> Theo Huansui, mọi người sử dụng Internet vì nhiều mục đích: giáo dục, giao tiếp giải trí và thương mại.

4. Lên danh sách những lợi ích của Internet theo 3 phản hồi này.

=> Đối với 3 phản hồi này Internet có những lợi ích:

+ giáo dục

+ giao tiếp: giao tiếp với họ hàng và bạn bè qua thư điện tử hoặc chat

+ giải trí: mọi người có thể xem phim hay, chơi trò chơi trên Internet để thư giãn.

+ Ngày nay mọi người sử dụng Internet để mua và bán những thứ họ muốn.

5. Internet có bất lợi nào không? Nếu có, đó là gì?

=> Có. Internet rất tốn thời gian và tiền bạc, có vi - rút và những chương trình xấu ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ.

6. Bạn đồng ý hay không đồng ý với những phản hồi này?

=> Tôi đồng ý với những phản hồi này.

7. Phản hồi của bạn đến diễn đàn này là gì?

=> Theo tôi, Internet là một phát minh tuyệt vời của thời đại nhưng nó cũng có những điểm xấu đặc biệt là đối với trẻ nhỏ vì những chương trình xấu. Vì vậy chúng ta nên kiểm soát những chương trình này và chú ý đến trẻ nhỏ. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Write - Unit 5 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 5 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 9

Read the forum on the Inte et in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Inte et. You can use the following cues.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 5 trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 5 trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 9

1.Complete the dialogues with the correct tag. a) JIM:You have read this article on the website, haven’t vow? Lina:Not yet.

Xem chi tiết
Listen - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to a conversation between Chau and her father.

Xem chi tiết
Speak - Unit 5 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 5 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 9

Work with a partner. Read the dialogue. Lien: You like watching sports, don’t you. Trung? Trung: Not really. Some sports are so violent, and I don’t like watching them. I prefer documentaries.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com